Autorització sortida alumnat menor

Autoritzacions de sortida alumnat menor d'edat

 

L'alumnat menor d'edat no pot sortir del centre abans de l'hora d'acabament de la classe.

Si cal que surti periòdicament per assistir a una altra activitat, és necessari que el pare, mare o tutor/a legal signi aquesta autorització de sortida periòdica.

Si cal que surti un dia puntual, cal portar també aquesta autorització degudament signada per pare, mare o tutor/a legal.