Cursos intensius d'estiu 2016

Cursos intensius d'estiu 2016

 

 

DESCRIPCIÓ

Les EOI de Catalunya organitzen cursos intensius de llengua instrumental durant el mes de juliol. L'enfocament d'aquests cursos és comunicatiu. S'hi activen els recursos lingüístics necessaris de l'alumnat perquè utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència es combina amb activitats que fomenten l'adquisició i pràctica de la llengua objecte d'estudi (xerrades, conferències i activitats culturals)

 

DURADA

60 hores, del dilluns 4 de juliol al divendres 22 de juliol de 2016.

HORARI

De 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

 

CURSOS

ANGLÈS

Nivell Bàsic 1 : Nivell A1 (usuari bàsic) segons el Marc Europeu
Comú de Referència.

Nivell Bàsic 2 :Nivell A2 (usuari bàsic) segons el Marc Europeu
Comú de Referència.

Nivell Intermedi 3 Nivell B1 (usuari independent) segons el Marc
Europeu Comú de Referència.

Nivell Avançat 4: Nivell B2.1 ( usuari independent) segons el Marc Europeu Comú de Referència.

FRANCÈS

Nivell Bàsic 1: Nivell A1 (usuari bàsic) segons el Marc Europeu
Comú de Referència.

ALEMANY

Nivell Bàsic 1: Nivell A1 (usuari bàsic) segons el Marc Europeu
Comú de Referència.

 

PROVES DE NIVELL

La prova és obligatòria per a tot l'alumnat excepte:

 • alumnes oficials d’una EOI del mateix any acadèmic, que faran el nivell següent, en cas que l'hagin aprovat.
 • alumnes oficials d'una EOI del mateix any acadèmic, que vulguin repetir el nivell.
 • aquells que vulguin entrar a 3r curs d'anglès sense prova de nivell i que hagin acabat d'estudiar 2n de Batxillerat enguany o l'any anterior. Això no obstant, sempre teniu l'opció de fer-la.

Dies de la prova de nivell:

Podeu realitzar la prova immediatament després de formalitzar la matrícula o bé el dia 30 de juny de 2016 a les 11h.

 

PREU

266,8 €.

Reduccions del 50% per família nombrosa general i per família monoparental .

Queden exempts de pagament de les taxes de matrícula,

 • les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, d'acord amb l'article 9.7-1 del decret Legislatiu 3/2008 de 25 de juny.
 • les persones que formin part d'una família nombrosa de categoria especial d'acord amb la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de protecció de les Famílies Nombroses (BOE 19/11/2003), i de la Llei 15/1997 (article 98.1).
 • Les vícitimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, da'cord amb la Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme (BOE 9/10/1999).

 

MATRÍCULA:

Dies: de l'1 al 30 de juny de 2016 de 10h a 14h.

DOCUMENTACIÓ:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Fitxa d'inscripció. Podeu emplenar-la electrònicament si l'obriu amb Acrobat Reader i, un cop introduïdes les dades la deseu i l'envieu a [email protected]. També la podeu imprimir i emplenar-la a mà.
 • Justificant del nivell si no es fa prova de nivell.
 • En el cas de famílies nombroses o monoparentals, original i còpia del carnet individual de família nombrosa.
 • En el cas de persones amb discapacitat, mínim del 33%: original i còpia del certificat que acrediti el grau de discapacitat

 

FORMA DE PAGAMENT

Heu de recollir l’imprès de pagament en el moment de la matrícula a l'EOI en horari d'atenció al públic. El pagament s'ha d'efectuar abans de 24 hores a qualsevol terminal de Servicaixa de Caixabank “La Caixa”.

El pagament també es pot fer amb Línia Oberta. Heu d’entrar a l’apartat Pagaments i impostos >Institucions > Pagui a institucions, i introduir els codis que trobareu al rebut de pagament.

 

REQUISITS D'ACCÉS

14 anys complerts abans de la data d'inici del curs.

 

CERTIFICATS

Els alumnes que superin el curs obtindran un certificat acreditatiu del nivell corresponent. Es requereix una assistència mínima del 80% per obtenir-lo.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

Com que la durada dels cursos d'estiu no és equivalent a la dels cursos regulars, el certificat que s'obté tampoc no és equivalent. Per tant, la superació del curs d'estiu no permet accedir automàticament al nivell següent d'un curs regular ni en garanteix la reserva de plaça. No obstant això, es pot accedir a la preinscripció del mateix nivell realitzat sense necessitat de fer el test de nivell als cursos regulars.

Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Els cursos preveuen de 15 a 20 alumnes per aula.

L'escola es reserva el dret d'anul·lar un grup si no s'arriba al mínim de matriculacions; en aquest cas, es procedirà al retorn de l'import total de la matrícula.

No es retornarà l'import total o parcial de la matrícula, en cas de renúncia per part de l'alumne.