Cursos anuals presencials - EOI de Tortosa

Candidats lliures

 

Convocatòries extraordinària (febrer) i ordinària (juny) per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat per a persones aspirants de règim lliure.


A l’EOI de Tortosa s’examinarà del Certificat de Nivell Intermedi d'anglès al febrer i dels Certificats de Nivell Intermedi i Avançat d'alemany, anglès i francès al juny. Trobareu la següent informació a l’apartat de proves de l’enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/

1. Requisits de les persones aspirants
2. Procediment d'inscripció a les proves i pagament
3. Llista de persones admeses i excloses
4. Persones aspirants amb necessitats específiques
5. Documentació