Repeticions de curs- EOI de Tortosa

Repeticions de curs

 

Dins de cada nivell (bàsic, intermedi, avançat, C1) l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent.

L'alumne que accedeix directament al segon curs de nivell bàsic o al segon curs de nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.

En el nivell bàsic i avançat, les possibilitats de repetició són:

Repeticions
1r i 4t 2n i 5è
Dos cops Dos cops
Un cop Tres cops
Tres cops Un cop

El tercer curs (Nivell intermedi) i el Nivell C1 es poden fer 2 cops.

En els cursos flexibilitzats (rus) l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial un màxim de dos cursos "A" i de dos cursos "B".

Convocatòries addicionals

En casos excepcionals que ha de valorar la directora de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la directora podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumne que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

En els cursos flexibilitzats, en casos excepcionals que ha de valorar la directora de l'escola, es podrà autoritzar la repetició o permanència d'un únic curs "A" o "B" més en règim oficial flexibilitzat per nivell.

Per sol·licitar la convocatòria addicional cal emplenar i lliurar a l'escola aquest document del 28 de juny al 6 de juliol de 2016. L'escola comunicarà a l'alumne la resolució de la sol·licitud a partir del dia 7 de juliol i en cas que sigui acceptada l'alumnat s'haurà de matricular presencialment els dies 14 i 15 de juliol en horari de secretaria.